7" x 16" KE

7" x 16" Knife Edge Rim


£90.00
(£108.00 inc. vat)