7" x 15" KE

7" x 15" Knife Edge Rim


£90.00
(£108.00 inc. vat)