5" x 16" KE

5" x 16" Knife Edge Rim


£80.00
(£96.00 inc. vat)