5 1/2" x 16" KE

5 1/2" x 16" Knife Edge Rim


£85.00
(£102.00 inc. vat)