5 1/2" x 15" KE

5 1/2" x 15" Knife Edge Rim


£85.00
(£102.00 inc. vat)