4" x 21" KE

4" x 21" Knife Edge Rim


£155.00
(£186.00 inc. vat)