4" x 20" KE

4" x 20" Knife Edge Rim


£155.00
(£186.00 inc. vat)