4" x 18" KE

4" x 18" Knife Edge Rim


£155.00
(£155.00 inc. vat)