4" x 24" KE

4" x 24" Knife Edge Rim


£0.00
(£0.00 inc. vat)