4 1/2" x 20" KE

4 1/2" x 20" Knife Edge Rim


£170.00
(£204.00 inc. vat)