4 1/2" x 19" KE

4 1/2" x 19" Knife Edge Rim


£170.00
(£204.00 inc. vat)