4 1/2" x 16" KE

4 1/2" x 16" Knife Edge Rim


£80.00
(£96.00 inc. vat)