4 1/2" x 15" KE

4 1/2" x 15" Knife Edge Rim


£80.00
(£96.00 inc. vat)