3" x 16" KE

3" x 16" Knife Edge Rim


£140.00
(£168.00 inc. vat)