3" x 15" KE

3" x 15" Knife Edge Rim


£75.00
(£90.00 inc. vat)