3.62" x 21" KE

3.62" x 21" Knife Edge Rim


£145.00
(£174.00 inc. vat)