3.62" x 18" KE

3.62" x 18" Knife Edge Rim


£145.00
(£174.00 inc. vat)