3 1/4" x 16" KE

3 1/4" x 16" Knife Edge Rim


£140.00
(£168.00 inc. vat)