3 1/2" x 19" KE

3 1/2" x 19" Knife Edge Rim


£145.00
(£174.00 inc. vat)